Cải cách hành chính
Sở Tài chính: Thông báo cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Công bố Danh mục TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Công bố Danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247