Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình, cá nhân (đợt 2) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai, thành phố Vũng Tàu
09:02 | 06/10/2019 Print   E-mail    

Sau khi UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành các Quyết định thu hồi đất của 07 hộ gia đình (QĐ: 3270, 3271, 3272, 3273, 3274,3275, 3276) và căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 11/7/2019, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình, cá nhân (đợt 2) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình:

 

1.       Ông (bà) Cao Thị Mỹ Linh, Địa chỉ: 08 Trần Đông, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

2.       Ông(bà) Lê Thanh Thủy, Địa chỉ: 52 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

3.       Ông (bà) Vũ Thị Thi, Địa chỉ: 24/4 Trần Đồng, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

4.       Ông(bà) Phạm Công Linh – Phạm Thị Loan, Địa chỉ: 09 Trần Đồng, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

5.       Ông(bà) Lê Thanh Hùm – Nguyễn Thị Tuyết Minh, Địa chỉ: 94 Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

6.       Ông(bà) Hồ Nam Thanh – Nguyễn Thị Hường Nga, Địa chỉ: 88  Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 11/7/2019;

7.       Ông(bà) Hoàng Văn Đạo – Nguyễn Thị Liễu, địa chỉ: 96 Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 11/7/2019.