THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUY HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Web Content Image

UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đường Thùy Vân, Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 42/UBND-VP ngày 06/01/2021 về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1

Đọc tiếp »

  Theo Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu ,chi ngân sách...

Đọc tiếp »

Ngày 10/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »