THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH
Web Content Image

UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đường Thùy Vân, Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 42/UBND-VP ngày 06/01/2021 về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1

Đọc tiếp »

Ngày 10/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

Đọc tiếp »