THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành phố Vũng Tàu, trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là đô thị loại II theo Quyết định số: 186/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Đọc tiếp »