KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu năm 2020

Đọc tiếp »

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu năm 2019

Đọc tiếp »