Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Quy chế phối hợp công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
01:20 | 06/10/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên đia bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữa nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau dây gọi tắt là UBND cấp huyện), các sở, ban, ngành trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Quy chế có hiệu lực vào ngày 17/9/2019.

Theo đó Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. UBND cấp huyện chủ trì, phổi hợp với Sở Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt dộng du lịch trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn dược pháp luật quy định.

Công tác phối hợp trong công tác quản lý du lịch thời gian qua Vũng Tàu luôn triển khai và thực hiện tốt và hiệu quả

Quy chế phối hợp bao gồm 12 nội dung chính: là về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch; quản lý, khai thác các khu, điểm tuyến du lịch; quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch; quản lý an ninh trật tự du lịch; quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ du lịch; Trách nhiệm quản lý quy hoạch, xây dựng công trình phục vụ du lịch; Trách nhiệm phối hợp trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch, dịch vụ du lịch; Phối hợp công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, cung cấp thông tin và thống kê du lịch; Phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch; Phối hợp hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; Phối hợp quảng bá giới thiệu hình ảnh về du lịch của tính đến du khách trong và ngoài nước..

UBND Tỉnh đã giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quy chế này. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật đưọc dẫn chiếu áp dụng tại Quy chế này được sửa đổii, bố sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn dốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; đồng thờitống họp báo cáo Ban Chỉ dạo phát triển du lịch của tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo ngành du lịch hàng năm nhùng vẩn đề phát sinh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mác, các cơ quan, đơn vị, tô chức phản ánh về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tể.

Đối với tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, cá nhân trong phạm vi khu, điểm du lịch và tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh phổi hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giữ gìn. bảo quản, khai thác và quản lý hoạt động du lịch./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu