Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thư du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
04:20 | 07/04/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành công văn số 3209/UBND-VP ngày 03/4/2020 về việc tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thư du lịch trên địa bàn tỉnh gửi đến các Sở ban ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch trên địa bàn Tỉnh; UBND Tỉnh giao trách nhiệm các Sở, ban ngành có liên quan cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện nghiêm Kế hoạch số 132/KH- UBND ngày 10/9/2019 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến loại công trình căn hộ du lịch rà soát việc đề xuất chuyển đối căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở. Theo đó, thời gian tới khi tham mưu đề xuất việc chuyển đổi cần xem xét thận trọng, đúng theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt; quy hoạch, kế hoạch phát triến nhà ở; đồng thời, phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ quy định, quy chuấn, tiêu chuẩn xây dựng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2019/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư QCVN 04:2019/BXD; Văn bản số 03/BXD-HĐXD ngày 04/01/2018 của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành).

Thành phố Vũng Tàu hiện nay các loại hình căn hộ du lịch, biệt thư du lịch phát triển rộng khắp

Đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đối công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, các hoạt động kinh doanh bất thường, trái với quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các chủ đầu tư dự án khắc phục sai phạm (nếu có); thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, đảm bảo phù họp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt; đồng thời phố quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch và Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch do Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành; các thỏa thuận kinh tế dân sự về họp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch thực hiện theo pháp luật dân sự.

Đặc biệt quản lý, hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đúng theo quy định hiện hành và đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 13116/UBND-VP ngày 24/12/2018./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu