Thông báo Thông báo
Công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021
09:44 | 26/02/2016 Print   E-mail