HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 981 - 1.000 of 1.023 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 52
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
434/QD-UBND Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng... 20/02/2013 20/02/2013
Còn hạn
13/2013/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh BR-VT thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07/8/2009 của Tỉnh ủy BR-VT về phát triển kinh tế, xã hội... 20/02/2013 02/03/2013
Còn hạn
08/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về nội dung thu - chi và sử dung Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. 29/01/2013 09/02/2013
Còn hạn
309/UBND-VP V/v không tiếp công dân tại khu vực phòng làm việc của chuyên viên thụ lý hồ sơ 25/01/2013 25/01/2013
Còn hạn
12/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 21/12/2012 21/12/2012
Còn hạn
09/2012/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND thành phố Vũng Tàu năm 2013 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
11/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
10/2012/NQ-HĐND Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
12/2012/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
13/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020". 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
14/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn Đề án "Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020". 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
203/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của thành phố Vũng Tàu 06/12/2012 06/12/2012
Còn hạn
161/BC-STNMT Giải trình ý kiến cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Chà Và, thành phố Vũng Tàu và giải pháp khắc phục để bảo đảm phát triển bền vững 30/11/2012 30/11/2012
Còn hạn
207/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa V 30/11/2012 30/11/2012
Còn hạn
3516/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3517/UBND -VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3518/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3519/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3520/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3521/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
Showing 981 - 1.000 of 1.023 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 52