Thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị Hoán đổi đất tại hẻm 08 Đội Cấn của ông Nguyễn Thế Bằng
04:20 | 22/06/2015 Print   E-mail    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  133    /UBND-ĐC

Phường 8, ngày 18  tháng  5  năm 2015

V/v giải quyết đơn đề nghị

 Hoán đổi đất tại hẻm 08 Đội Cấn.

 

Kính gửi: - UBND thành phố Vũng Tàu;

 - Phòng Tài nguyên – Môi trường TP. Vũng Tàu

 

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, UBND Phường 8 có nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Bằng , nội dung: ông Bằng đề nghị được hiến (hoán đổi) phần đất đã mua của bà Huỳnh Thị Hai để làm hẻm 08 Đội Cấn để được sử dụng 15,0 m2 đất thuộc thửa 23 tờ 09 trước đây là mương thoát nước của hẻm số 08 Đội Cấn đã đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước bê tông cốt thép bên trong lề hẻm số 08, mương thoát nước này không còn sử dụng.

           Theo hồ sơ ông Bằng cung cấp thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 750761 do UBND TP.VT ký ngày 22/12/2003 do bà Huỳnh Thị Hai đứng tên, năm 2004 bà Hai đã tách thửa và chuyển nhượng cho nhiều người. Khi tách thửa, bà Hai đã chừa đất làm hẻm chung cho các hộ. Theo Phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận năm 2007 thì diện tích còn lại trong giấy chứng nhận của bà Hai còn lại 595,6 m2 đất nông nghiệp hiện là đường hẻm.

            Căn cứ Khoản 1 điều 4 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh BRVT quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau: “Trường hợp thửa đất hình thành sau khi tách thửa mà tạo ra lối đi chung thì lối đi chung phải đảm bảo quy chuẩn về hành lang lộ giới theo quy định; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất cần phân lô tách thửa, đảm bảo quy mô diện tích, kết nối được với hạ tầng hiện hữu và quy hoạch chi tiết khu vực; phần diện tích thuộc lộ giới chủ sử dụng đất bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn quản lý sử dụng làm giao thông chung của khu vực”. Và hiện nay căn cứ theo Khoản 3 và điểm b Khoản 4 Điều 3 Quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 thay thế Quyết định 81/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh BRVT thì thửa đất của bà Hai sau khi tách thửa đã hình thành lối đi chung (Hẻm 08 Đội Cấn).

           Do đó, đối với phần diện tích hiện xác định là đường hẻm Hẻm 08 Đội Cấn thì chủ sử dụng đất có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận cho UBND TP.VT để lập thủ tục thu hồi và bàn giao cho UBND P.8 quản lý sử dụng làm đường giao thông chung tại khu vực theo quy định tại khoản 2 điều 7 Quyết Định số 59/2014/QĐ-UBND nêu trên.

            Để sớm hoàn thành thủ tục pháp lý cải tạo, nâng cấp hẻm 08 Đội Cấn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận lợi, UBND phường 8 xin chuyển đơn của ông Bằng đến UBND thành phố Vũng Tàu xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Ông Nguyễn Thế Bằng (để biết);                                          

- Lưu: VP, ĐC (14-5-2015).                                                                    ( Đã ký)

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Xuân Lâm