Giao 18,4m2 đất liền kề (thuộc một phần thửa đất số 49, tờ bản đồ địa chính số 01 tại phường 5, thành phố Vũng Tàu do Nhà nước quản lý) cho bà Lê Thị Sơn Trà sử dụng vào mục đích làm đất ở
02:54 | 29/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 20/10/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5103/QĐ-UBND về việc giao 18,4m2 đất liền kề (thuộc một phần thửa đất số 49, tờ bản đồ địa chính số 01 tại phường 5, thành phố Vũng Tàu do Nhà nước quản lý) cho bà Lê Thị Sơn Trà sử dụng vào mục đích làm đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng đất là lâu dài và hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vị trí, ranh giới đất giao được xác định theo Sơ đồ vị trí đất tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu lập ngày 24/8/2017.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phố hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện: cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của bà Lê Thị Sơn Trà, đồng thời thông báo cho bà Lê Thi Sơn trà thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; Xác định mốc giới và giao đất ngoài thực địa cho bà Lê Thị Sơn Trà; Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Sơn Trà; Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Hiệu lực của Quyết định này tính từ ngày người sử dụng đất hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thông báo của cơ quan thuế./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn