Thành phố Vũng Tàu công bố quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
01:08 | 13/09/2014 Print   E-mail    


UBND Thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu( 2011-2015) của Thành phố Vũng Tàu và các phường, xã trên địa bàn.

 
 
Được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 653 ngày 2/4/2014 và số 1352 ngày 27/6/2014, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu( 2011-2015) của Thành phố Vũng Tàu có các nội dung: xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn Thành phố đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố; diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của Thành phố; xác định diện tích chưa sử dụng để đưa vào sử dụng; xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Thành phố; giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
 
Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, Thành phố Vũng Tàu còn là một đô thị cấp vùng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm công nghiệp, dịch vụ khai thác dầu khí và dịch vụ du lịch quốc gia. Trong những năm qua, Thành phố Vũng Tàu có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa cao, có vai trò và vị thế quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng như đối với vùng. Việc bố trí sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu sẽ đảm bảo cho sự phát triển đô thị và đầu tư trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện cho Thành phố phát triển hơn nữa, xứng tầm với đô thị loại I, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây còn là cơ sở quan trọng để địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, tăng cường đầu tư vào đất, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt là công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sư dụng đất và bồi thường đất và làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch chi tiết cấp phường, xã.
 
Tin, ảnh: Minh Phát
BBT.