Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu năm 2019
03:13 | 06/06/2019 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai, ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND. Theo đó, UBND thành phố được giao:

1.Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND.

2.Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất mà không triển khai thực hiện; các dự án đã hơn ba năm chưa hoàn thành phải đưa vào thực hiện trong năm 2019.

3.Rà soát và chịu trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố phù hợp đối với các dự án, công trình có kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 và 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 117/NĐ-CP ngày 06/9/2018./. 

Xem chi tiết kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu năm 2019 vui lòng nhấp vào đây

Bản đồ quy hoạch