Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng Tàu
09:56 | 22/08/2019 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai, ngày 28/6/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng Tàu. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát theo đúng quy định của pháp luật về đất đai

2.Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố;

3. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hiết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

4. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tâng kỹ thuật và xã hội. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

5. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là các khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị; cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

6. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

7.Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trong đó thể hiện cụ thể các danh mục, công trình, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch và diện tích các loại đất cần thu hồi, chuyên mục sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định;

8. Định kỳ hàng năm, UBND thành phố có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

Xem thông tin chi tiết phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vui lòng nhấp vào đây tải về