LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH

Lấy ý kiến về dự thảo danh mục các dự án, công trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »