Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 06/4/2020 và đến ngày 12/4/2020
05:24 | 22/04/2020 Print   E-mail    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/4/2020 ĐẾN NGÀY 12/4/2020        

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ

Hai 06/4

- 7 giờ 30: Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,  các PCT

 

 

UBND TPVT

Tuấn, Xuân

 

Chiều thứ Hai 06/4

- 14 giờ 00: Khảo sát thực tế tại Phường 12 và xã Long Sơn

Đ/c Lập

Đ/c Thuấn

PQLĐT,

PTN&MT,

CATPVT

UBND Phường 12,

UBND xã LS

Thực địa

Vân

- 14 giờ 00: Xử lý công việc tại cơ quan

Đ/c Thảnh,

Đ/c Hương

 

 

UBND TPVT

Tuấn, Xuân

 

Sáng thứ

Ba 07/4

- 8 giờ 00: Nghe Phòng QLĐT báo cáo tình hình triển khai một số đồ án quy hoạch trên địa bàn TPVT

Đ/c Lập,  Đ/c Thuấn

PQLĐT

 

P/h PO

87 LTK

Tuấn

Vân

- 08 giờ 30: Dự họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P.YT

 

P/h số 2,

89 LTK

Tuyến

Hằng

Chiều Thứ Ba 07/4

- 14 giờ 00: Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,  các PCT

 

 

UBND TPVT

Hà, Tuyến

 

Thứ Tư 08/4

 

- Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,  các PCT

 

 

UBND TPVT

Hà, Tuyến

 

Sáng thứ năm 09/4

- Xử lý công việc tại cơ quan

 

Chủ tịch,  các PCT

 

 

 

UBND TPVT

 

Hà, Tuyến

 

Chiều thứ năm 09/4

Sáng thứ sáu 10/4

- 07 giờ 30: Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,  các PCT

 

 

UBND TPVT

Tuấn, Xuân

 

- 8 giờ 30: Họp thẩm định hồ sơ và phương án chuyển đổi công tác đối với nhân viên Kế toán trường học

 

Đ/c Hương

PNV

Theo GM của UBND

TPVT

P/h số 2,

89 LTK

Tuyến

Hằng

Chiều thứ

Sáu 10/4

- 14 giờ 00: Xử lý công việc tại cơ quan

Chủ tịch,  các PCT

 

 

UBND TPVT

Tuấn, Xuân

 

Thứ bảy

11/4

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra  tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Nhân

Chủ nhật

Ngày 12/4

Chủ nhật

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

- 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Nhân

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

 

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                         

 

 

 

Trần Anh Tuấn