LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu
08:38 | 15/08/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

 

----------------   

 

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai 14/8

8g30

 

 

 

 

10g

Nghe các đơn vị báo cáo về các kiến nghị của bà Nguyễn Thị Sáu (phường 12) liên quan đến dự án trường THPT liên phường 10, 11, 12.

 

 

 

 

- Dự họp về Đề án thành lập Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Bí thư

 

TT HĐND TP, PCT UBND TP, LĐ phòng TN-MT, Ban 1, TTPTQĐ, P12, Ban Tiếp công dân

 

Đ/c PBT

Văn phòng  Thành ủy

 

 

 

BTC Thành ủy

Đ/c Bình    đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

 

 

 

Phòng họp Tỉnh ủy

 

14g

Đi khảo sát cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy về địa điểm đầu tư xây dựng Khu chế biến hải sản tập trung.

 

Đ/c Bí thư, PBTT thường trực

UBND Thành phố

Đ/c Hương

 

 

Thứ ba 15/8

 

8g30’

 Chủ trì hội nghị phổ biến Kết luận số 10 của  Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đ/c Bí thư

 

Theo thư mời

BTG, Văn phòng Thành ủy

Đ/c Bình,    đ/c Hương

HT 76 TCĐ

 

14g

 

 

15g

- Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp công dân:

+ Ông Phạm Văn Sáu, phường Nguyễn An Ninh;

+ Ông Nguyễn Đức Bính, phường Thắng Nhất.

 

- Làm việc với đ/c Phó Bí thư – Chủ tịch UBND P4

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c PBT TT

Theo thư mời của Ban Tiếp công dân TP

Ban Tiếp công dân Thành phố

 

 

LĐBTC Thành ủy

Đ/c Hương, đ/c Minh

 

 

Đ/c Bình

Phòng họp số 3 UBND TP

 

 

Phòng làm việc đ/c PBT

 

Thứ tư 16/8

8g30’

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

 

- Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt  về công tác quy hoạch cán bộ.

 

 

Đ/c PBT TT

 

Đ/c Bí thư

 

Theo thư mời của Thành ủy

 

 

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Hương

 

Đ/c Bình,     đ/c Lâm

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Hội trường  76  TCĐ

 

14g

Họp thường trực Thành ủy cho ý kiến về các nội dung sau:

- Công tác cán bộ;

- Xử lý kỷ luật sau thanh tra;

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số khu đất.

 

Đ/c Bí thư

Các đ/c TT Thành ủy; Trưởng BTC, LĐUBKT Thành ủy; Phòng QLĐT

BTC, UBKT Thành ủy;  UBND TP

Đ/c Bình,

 đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ năm 17/8

8g30

 

9g

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ;

 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ.

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Bí thư

 

Theo thư mời của Thành ủy

 

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

 

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Bình,     đ/c Lâm

 

Đ/c Bình,     đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

 

Hội trường  45 Ba Cu

 

 

15g

Dự kiến làm việc với lãnh đạo BCH Biên phòng Tỉnh

Đ/c Bí thư

TT UBND TP, BCHQS TP

VP Thành ủy, VPHĐND-UBND TP

Đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ sáu  18/8

7g30

 

9g00

 

Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ;

 

Làm việc với các đơn vị về công tác GPMB khu tái định cư 10ha, phường 10

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

 

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

 

UBND TP

Đ/c Bình

 

Đ/c Bình,

 đ/c Minh  

Phòng họp Thành ủy

 

Trụ sở UBND P 10

 

14g

Dự tiếp đoàn cán bộ cao cấp Đảng nhân dân cách mạng Lào

 

Đ/c Bí thư

 

 

KS Palace, số 01 NT

 

Thứ bảy

19/8

 

Dự hội nghị phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng  Thành ủy

Đ/c Lâm

Công an TP

 

 
  


Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình