LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực thành ủy từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
03:47 | 11/09/2018 Print   E-mail    

                 
                 THÀNH UỶ VŨNG TÀU                                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                    *    
 
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ
(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
---------
 
 
Thứ, ngày
NỘI DUNG CÔNG TÁC
Người
chủ trì
Thành phần
tham dự
Cơ quan
chuẩn bị
CB, CV   chuẩn bị
Địa điểm
Thứ Hai
10/9
8g00:Họp Thường trực Thành ủy:
- 8g00: Nghe UBND Thành phố báo cáo về hoạt động gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở chế biến hải sản tại P12;
- 9g00: Cho ý kiến quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo phục vụ hoạt động cấp ủy;
- 10g00: Cho ý kiến về sửa chữa Hội trường Thành ủy và cơ quan Thành ủy;
- 10g30: Cho ý kiến về công tác tổ chức-cán bộ.
Đ/c Bí thư
 
 
 
 
 
 
 
Theo thư mời của Thành ủy
 
 
 
 
 
 
UBND TP, BTC và VP Thành ủy
 
 
 
 
 
Đ/c Bình đ/c Hợi
 
 
 
 
 
Phòng họp Thành ủy
 
 
 
 
 
14g00:Dự họp Khối xây dựng Đảng đánh giá trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ tỉnh.
 
Đ/c Bí thư
Văn phòng Thành ủy
Đ/c Lâm
Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Thứ Ba
11/9
8g30:Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Đ/c Phó Bí thư thường trực
BDV Thành ủy
Đ/c Bình
Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh
Thứ Tư
12/9
8g30:Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)
 
Đ/c Bí thư
VP Thành ủy
 
 
Đ/c Hương
Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thứ Năm
13/9
8g30:Dự hội nghị triển khai kế hoạch A2.
 
 
 
 
 
Đ/c Bí thư
VP Thành ủy
 
 
Đ/c Lâm
Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh
Thứ Sáu
14/9
Đ/c Bí thư đi thực tế kiểm tra công tác cải cánh hành chính và xử lý vi phạm lĩnh vực trật tự, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố
Đ/c Bí thư
 
 
VP Thành ủy
Đ/c Bình
Địa bàn các phường xã
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;                                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG                
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP;                                                           
- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP;                                                                                                    
- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy;                                                                                                                      
- Bộ phận Tổng hợp-VP Thành ủy;                                                                                                                                                           
- Lưu VT, TH.                             
                                                                                                                                                                       Lê Thị Thanh Bình 

          * Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy được phát hành định kỳ hàng tuần trên trang thông tin điện tử Thành phố Vũng Tàu và trên hệ thống Lotus Notes. (Lịch làm việc này có thể thay đổi).