LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác của thường trực Thành ủy từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018
05:01 | 20/03/2018 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ  

(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018)

---------------  

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai 19/3

- 8g: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về các nội dung sau:

+ UBKT Thành ủy báo cáo tờ trình về việc đề nghị xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm;

+ UBND Thành phố báo cáo xây dựng trái phép tại tượng chúa Ki tô, phường 2

+ Ban Tổ chức Thành ủy trình một số tờ trình về công tác cán bộ.

 

- 15 g: Làm việc với Liên đoàn lao động Tỉnh về nhân sự chuẩn bị Đại hội Liên đoàn lao động Thành phố.

Đ/c Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c PBT TT

Theo thư mời của Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT, Thanh tra TP, PNV, BDV,  Văn phòng và  BTC Thành ủy

 

 

 

 

 

BTC Thành ủy và LĐLĐ TP

Đ/c Bình đ/c Hương đ/c Minh

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng họp Thành ủy

Thứ Ba

20/3

 - 8g: Dự Hội nghị về tổ chức, sắp xếp quy mô trường lớp trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu (dự kiến cả ngày)

 

- 14g: Trao huy hiệu Đảng 50 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ phường Thắng Tam

 

 

 

 

Đ/c Phó Bí thư TT

Đ/c Bí thư

UBND TP

 

 

Ban Tổ chức   Thành ủy

Đ/c Lâm

 

 

 

Đ/c Hương

Hội trường 45 BaCu

 

 

Phường Thắng Tam

Thứ Tư

21/3

14g: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (cả ngày).

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Thứ Năm

22/3

 - 8g: Làm việc với Sở Nông Nghiệp PTNT Tỉnh về sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TPVT;

 

- 14g: Họp Tổ công tác Nội chính Thành phố.

 

Đ/c Bí thư

 

 

 

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

 

 

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng KT TP,

 

 

Công an Thành phố Văn phòng      Thành ủy

Đ/c Hương

 

 

Đ/c Lâm đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

 

 

Phòng họp Thành ủy

Thứ Sáu 23/3

8g: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến (dự kiến 01 ngày):

- Dự thảo báo cáo quý I của Thành ủy;

- Công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP, đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy


Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình