LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác của thường trực Thành ủy từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
09:02 | 16/07/2018 Print   E-mail    

                      THÀNH UỶ VŨNG TÀU                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                      *    

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

------- 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

16/7

8g30: Dự sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

 

 

Đ/c Phó Bí thư Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Lâm

HT Thị ủy Phú Mỹ

 

Thứ Ba

17/7

8g30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy:

- Nghe UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến một số nội dung về công tác QLĐT;

- Cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ;

- Một số công tác khác.

Đ/c Bí thư

 

Theo thư mời của Thành ủy

Văn phòng, BTC Thành ủy

Đ/c Bình

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

18/7

8g00: Dự họp HĐND Tỉnh kỳ họp thứ 8 (cả ngày).

 

Đ/c Bí thư

 

 

Hội trường  B Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thứ Năm

19/7

8g00: Dự họp HĐND Tỉnh kỳ họp thứ 8 (cả ngày).

 

Đ/c Bí thư

 

 

Hội trường  B Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thứ Sáu

20/7

8g00: Dự họp HĐND Tỉnh kỳ họp thứ 8 (cả ngày).

 

Đ/c Bí thư

 

 

Hội trường  B Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy;                                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG                

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP;

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP;                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy;                                                                                                                       

- Bộ phận Tổng hợp-VP Thành ủy;                                                                                                                                                          

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                     Lê Thị Thanh Bình 

 * Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy được phát hành định kỳ hàng tuần trên trang thông tin điện tử Thành phố Vũng Tàu và trên hệ thống Lotus Notes. (Lịch làm việc này có thể thay đổi).