LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu
05:22 | 20/03/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

 

(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017)

---------------


Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai 20/3

 8g30’

Đ/c Bí thư đi công tác (05 ngày)

 

 

 

 

 

14g

 

 

 

 

 

 

Thứ ba 21/3

8g30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư 22/ 3

9g

 

 

 

 

 

 

14 giờ

Làm việc với Văn phòng, UBKT và các Ban Thành ủy nghe các đơn vị đề xuất về việc bổ sung sửa đổi quy định mức chi cho công tác xây dựng, thẩm định các đề án, văn bản của BCH, BTV Thành ủy và quy chế chi tiêu nội bộ.

Đ/c Phó   Bí thư

Văn phòng,    UBKT và các Ban Thành ủy

Văn phòng    Thành ủy

Đ/c Bình   đ/c Hiền

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ năm 23/3

8g00’

Tiếp đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương.

Đ/c Phó   Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Dân vận Thành ủy

Đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu  24/3

8g30’

Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo dân tộc Tỉnh (quý I/2017).

 

Đ/c Phó Bí thư

Ban Dân vận Thành ủy

Đ/c Lâm

Phòng họp     Tỉnh ủy

14g

 Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

 

 

 

 

 


  

Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình