LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu
03:06 | 20/06/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

---------------- 

 

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

Thứ hai 19/6

 

8g30

 

 

 

9g30

 

 

- Nghe báo cáo tình hình công tác vận động bàn giao mặt bằng đối với hộ bà Bùi Thị Na, đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh

 

- Làm việc với Tỉnh đoàn và Thành đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCSHCM Thành phố (nhiệm kỳ 2017-2022)

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Bí thư

Đ/c Thảnh, BT-CT P.NAN

 

Đ/c PBTT, đ/c Giang-TBTC, BTV Thành đoàn

UBND TP

 

 

Thành đoàn VT, BTC

Đ/c Hương, đ/c Minh

 

Đ/c Lâm, đ/c Thắm

Phòng họp Thành ủy

 

Phòng họp Thành ủy

 

 

14g

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba 20/6

 

8g30

- Nghe báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức sau các kết luận thanh tra.

 

- Dự sơ công tác dân vận và sơ kết chương trình phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang 06 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c PBTT

Theo thư mời của Thành ủy

 

Theo thư mời

UBKT, Phòng Nội vụ, VP Thành ủy, VP UBND TP

Ban Dân vận Thành ủy

Đ/c Hương đ/c Minh

 

Đ/c Lâm, đ/c Thắm

Phòng họp Thành ủy

 

HT Thành ủy 45

 Ba Cu

 

15g

Họp mặt với các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam  21/6.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời Thành ủy

Ban Tuyên giáo,  Văn phòng Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP

HT Thành ủy 45

 Ba Cu

 

Thứ tư 21/6

8g30

Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về dự thảo báo cáo 06 tháng đầu năm 2017 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời Thành ủy

Văn phòng Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP,

đ/c Hợi

Phòng họp Thành ủy

 

 

14g

Làm việc với UBKT, BTC và đ/c Trưởng ban Tuyên giáo.

Đ/c PBTT

 

UBKT Thành ủy, Ban Tổ chức ThU

Đ/c Lâm, đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ năm  22/6

 

8g30

Tiếp đoàn kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh BR-VT

 

Đ/c Phó Bí thư

Ban Dân vận Thành ủy, PNV TP

Đ/c Lâm, đ/c Thắm

Phòng họp BTV T.U

 
 

 

14g

Thường trực Thành ủy đi cơ sở

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/6

8g30

Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố (khóa VI)

Đ/c Bí thư

Theo thư mời

Văn phòng HĐND-UBND Thành phố

Lãnh đạo Văn phòng, đ/c Hợi

Phòng họp BTV T.U

 

14g

Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Đ/c Bí thư

 

Văn phòng và các Ban Thành ủy

Lãnh đạo Văn phòng, đ/c Hợi

Phòng họp BTV T.U

 

 

 


  


Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình