SỐ LIỆU THU CHI NGÂN SÁCH SỐ LIỆU THU CHI NGÂN SÁCH
Thu chi Ngân sách thành phố Vũng Tàu 06 tháng đầu năm 2019
02:06 | 23/08/2019 Print   E-mail    

 

Thu chi ngân sách cấp huyện: Thành phố Vũng Tàu (6 tháng/1 năm)
   ĐVT:Triệu đồng 
STTNỘI DUNGDỰ TOÁN NĂM 2019THỰC HIỆN (6 THÁNG/1 NĂM)SO SÁNH
TH/DTCÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
(TỶ LỆ %)
ATổng nguồn thu NSNN trên địa bàn1.502.396998.9080.6662.0
IThu cân đối NSNN1.149.953741.7030.6464.9
1Thu nội địa1.149.953741.7030.6452.3
2Thu viện trợ    
IIThu kết dư, chuyển nguồn từ năm trước173.992102.4720.5937.7
IIIThu bổ sung từ NS cấp trên178.451154.7330.8792.9
IVThu khác    
BTổng chi ngân sách huyện1.502.396757.9620.5061.0
ITổng chi cân đối ngân sách huyện1.323.945684.5600.520.64
1Chi đầu tư phát triển455.000174.9080.380.29
2Chi thường xuyên839.037508.9970.610.86
3Dự phòng29.9086550.020.02
IIChi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh178.45173.4020.410.46
III Chi khác