Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.
11:02 | 14/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động Tài chính; Công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch cụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (KBNN), vừa qua, Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu đã có Công văn số 1160/KBVT ngày 08/8/2019 gửi các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, KBNN sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 15/8/2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại hệ thống KBNN trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu tại Công văn số 4289/UBND-PTCKH ngày 05/8/2019, KBNN Vũng Tàu thông báo để các Chủ đầu tư, các đơn vị biết, chủ động nghiên cứu, tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN (một số nội dung về dịch vụ công trực tuyến KBNN; các điều kiện để tham gia dịch vụ công và đường dẫn đăng tải thông tin về dịch vụ công; tài liệu hướng dẫn sử dụng, bộ phận hỗ trợ theo phụ lục đính kèm).

Trong thời gian tới, sau khi đánh giá tình hình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ quy định phạm vi địa bàn bắt buộc giao dịch bằng phương thức diện tử (dịch vụ công trực tuyến) với KBNN trên trang thông tin dịch vụ công của KBNN, không thực hiện giao dịch theo phương thức truyền thống gửi hồ sơ bằng giấy ra KBNN.

KBNN Vũng Tàu thông báo để các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT