Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Quy định hoạt động phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước tại NĐ 48/2019/NĐ-CP.
05:51 | 18/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 05/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

Theo đó, Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước tại Việt Nam, gồm quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, vùng hoạt động, phương tiện và người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước tức là  là vùng nước mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được phép hoạt động trong phạm vi ranh giới an toàn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố.Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm 02 vùng: Vùng 1 là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; Vùng 2 là vùng nước khác không thuộc vùng 1, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. Nghị định này không áp dụng đối với hoạt động lễ hội truyền thống và hoạt động lặn.

Đối với phương tiện, người lái phương tiện Nghị định quy định điều kiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước là phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện đã được đăng ký theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải.

Còn với người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước là phải đủ 15 tuổi trở lên, đảm bảo về sức khỏe; Người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định; phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi, giải trí; phải được hướng dẫn về kỹ năng an toàn do tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tổ chức trước khi điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Với người tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước ngoài trách nhiệm theo quy định tại Luật Du lịch thì người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Vùng hoạt động, người lái phương tiện, phương tiện đã phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì tiếp tục được hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, nếu muốn tiếp tục hoạt động phải thực hiện đầy đủ các quy định có liên quan tại Nghị định này./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT