Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Bà Rịa Vũng Tàu quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn
09:00 | 23/08/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT vừa  ban hành Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghi quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Theo đó, Nghị quyết áp dụng cho đối tượng là cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết quy định mức chi cho đào tạo cán bộ công chức trong nước là chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo như theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết; chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc trên cơ sở dự toán được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử cán bộ, công chức quyết định mức chi hỗ trợ cho phù hợp; Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghĩ lễ; nghĩ tết); chi tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ), căn cứ vào địa điểm tồ chức lớp học và khả năng tài chính, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi học quyết định mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình đảm bảo nguyên tắc không vượt mức chi quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc; kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức.

Đối với mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước như chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao như Giảng viên, báo cáo viên là ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Thứ trưởng; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương; giáo sư, Phó Giáo sư; chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ; giảng viên cao cấp: 2.000.000 đồng/người/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ; Cục trưởng, Phó Cục trưởng; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở; Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giảng viên chính: 1.700.000 đồng/người/buổi; Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương thuộc tỉnh (ngoài 02 đôi tượng trên): 1.400.000 đồng/người/buổi; Còn đối với giảng viên nước ngoài, các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bôi dưỡng thì thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

Ngoài ra Nghị quyết còn quy định chi phí phụ cấp ăn cho giảng viên, chi phí thanh toán tiền đi lại, thuê phòng nghĩ cho giàng viên, chi dịch thuật, nước uống, chi cho việc ra đề thu, coi thi, chấm thi,, chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc, chi cho học viên đi khảo sát, biên soạn tài liệu và một số chi phí khác; Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài; mức chi cho viên chức./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT