Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
11:06 | 23/09/2019 Print   E-mail    

Thời gian vừa qua, một sổ địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng đăng ký lại khai sinh, bố sung, cải chính thông tin hộ tịch không đảm bảo cơ sở pháp lý; một số cơ quan, đơn vị yêu cầu người dân phải đến cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện bổ sung hộ tịch, cải chính Giấy khai sinh hoặc thực hiện đăng ký lại khai sinh làm gia tăng thủ tục hành chính, việc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Hộ tịch dẫn đến không đảm bảo giá trị pháp lý của Giấy khai sinh, gây phiền hà cho người dân, tạo áp lực lớn cho cơ quan đăng ký hộ tịch ở cơ sở. Thực hiện văn bản sổ 3209/BTP-HTQTCT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 9294/UBND-VP ngày 13/9/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Theo đó UBND Tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và xã nghiêm túc thực hiện nột số nội dung: quán triệt đến cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến giấy tờ hộ tịch tuân thủ quy định pháp luật hộ tịch; đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh; chủ động phổi hợp xác minh thông tin trong trường hợp thông tin nhân thân của công dân không thông nhât, không yêu câu người dân phái tới cơ quan đăng ký hộ tịch đế thực hiện việc đăng ký lại khai sinh, bổ sung, cải chính hộ tịch.

UBND Tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như nội dung các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí và nhân lực cập nhập thông tin hộ tịch vào Cơ sở dừ liệu hộ tịch điện tử dùng chung của địa phương từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2017 tiến hành nghiệm thu chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thống kê số liệu Sổ hộ tịch bản giấy hiện còn lưu trữ trên địa bàn; dự trù kinh phí phục vụ cho công tác Số hóa sổ hộ tịch theo Kể hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định của pháp luật.Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của công dân chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là việc đăng ký lại, thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch. Không thực hiện giải quyết khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ, theo hướng hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

UBND Tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo để có chỉ đạo kịp thời. Sở, ban ngành, địa phương nào thực hiện không đúng nội dung và tiến độ được giao, thì Thủ trưởng Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT