Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 6
Tiêu đề Unit  
Cấp giấy phép cho các hđ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 QĐ số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2014 của Bộ NN và PTNT (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, trị trấn trong một huyện, thành phố)
Lĩnh vực Thủy lợi
Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện, thành phố)
Lĩnh vực Thủy lợi
Cấp giấy phép khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kd; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hđkd dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đ/v công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện, thành phố)
Lĩnh vực Thủy lợi
Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đ/v công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện);
Lĩnh vực Thủy lợi
Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện, thành phố)
Lĩnh vực Thủy lợi
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện, thành phố).
Lĩnh vực Thủy lợi
Showing 6 results.