Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 15
Tiêu đề Unit  
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Showing 1 - 10 of 15 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2