Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 10
Tiêu đề Unit  
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn
Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại).
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thu hồi rừng của TC được NN giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sd rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ NN hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sd rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền ỦBND cấp huyện (chủ rừng là hộ GĐ, CN, cộng đồng dân cư thôn).
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Di dân ở nơi đi.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn
Tiếp nhận hộ di dân.
Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Phát triên Nông thôn
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn
Showing 10 results.