Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 9
Tiêu đề Unit  
Thủ tục cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Showing 9 results.