Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 14
Tiêu đề Unit  
Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Cho phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Tự giải thể đối với Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Hợp nhất; sáp nhập; chia, tách Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ
Showing 1 - 10 of 14 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2