An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015)
03:26 | 24/01/2015 Print   E-mail    KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
( 3/2/1930 – 3/2/2015 )
--------------
 
85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã nhận lấy sứ mệnh lịch sử, cầm lái con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách; Tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đảng  trở  thành  sức  mạnh,  niềm  tin, niềm hy vọng của các thế hệ Việt Nam.
 
Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất (1858) đến trước khi Đảng CSVN ra đời, đất nước ta ở trong tình hình đen tối, do chưa tìm được đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam; Mặc dù nhân dân liên tục vùng dậy chống bọn cướp nước và bán nước, nhiều nhà yêu nước đã đi tìm các con đường giải phóng dân tộc , từ con đường Duy Tân – Nhật Bản và Cách mạng Tân hợi ở phương Đông, đến con đường dân chủ tư sản ở phương Tây. Nhưng tất cả các con đường ấy đều không mang đến thành công cho phong trào chống Pháp cứu nước.
 
 
Tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Năm 1920 Nguyễn Tất Thành – (Nguyễn Ái Quốc) đã đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây không chỉ là một bước ngoặt đối với cuộc đời hoạt động Cách mạng của Nguyễn Ái Quốc mà còn là bước ngoặc của Cách mạng Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lên Nin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có “Đảng Cách mệnh”. Từ nhận thức đó Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính Đảng vô sản ở Việt Nam. Người từng bước truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào trong nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ tự phát lên tự giác, đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường Cộng sản.
 
Chỉ trong thời gian ngắn ở Việt Nam đã có 3 tổ chức Cộng sản được tuyên bố thành lập ( Đông dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng và Đông dương Cộng sản Đảng liên đoàn ). Điều đó phản ánh yếu tố tất yếu của phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Song sự tồn tại của 3 tổ chức Cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của Cách mạng là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc – Người chiến sĩ Cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam- Người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử: Thống nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
 
 
Từ ngày 3 đến 7/2/1930 hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long ( Hương cảng, Trung Quốc ) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930 trở thành ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Đảng CSVN được thành lập đã đáp ứng yêu cầu lịch sử, tạo ra một bước ngoặt quyết định cho sự phát triển đúng hướng của Cách mạng nước ta, chấm dứt cuộc khủng khoảng về đường lối giải phóng suốt hai phần ba thế kỷ. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
 
Từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 đến nay, Đảng ta và nhân dân ta đã trải qua một quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang. Đó là lịch sử của nhiều cao trào cách mạng liên tục và nhiều cuộc khởi nghĩa anh dũng: Cao trào Cách mạng 1930 – 1931, cao trào 1936 – 1939, cao trào cứu nước 1940 – 1945, đưa đến thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Đó là lịch sử tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ của một dân tộc anh hùng chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ nhằm hoàn thành giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; Góp phần vào cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đó là lịch sử thực hiện hai cuộc cách mạng lớn của mọi thời đại: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 
Để có thắng lợi vẻ vang này, Đảng và nhân dân ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao, sóng gió. Dưới là cờ của Đảng, biết bao cán bộ và Đảng viên, biết bao đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu, nêu cao khí phách anh hùng của giai cấp tiên phong của dân tộc, nêu cao lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và đối với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Những tấm gương anh dũng ấy sống mãi với nhân dân ta, với Đảng, với thế hệ chúng ta ngày nay và muôn đời sau.
 
Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, bên cạnh đó chủ nghĩa xã hội thế giới đang đi vào khúc quanh lịch sử đầy những biến động. Một lần nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng; Với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo hết mình của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đẩy lùi được khủng khoảng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị; Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế trong quan hệ đa phương; Đưa vị thế Việt Nam vào trung tâm các sự kiện chính trị lớn nhất của hành tinh, ghi đậm dấu son lịch sử thời đại Hồ Chí Minh.
 
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng 3/2/2015 đầy ý nghĩa này, chúng ta càng tin tưởng rằng: Với một Đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh nghiệm, vững vàng trong mọi thử thách, luôn lấy dân làm gốc sẽ đưa đất nước ngày càng đi lên và phát triển không ngừng, xứng ngang với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong đợi.
 
Bài: Hoàng Yến
BBT.