An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tăng cường công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017
11:16 | 26/02/2017 Print   E-mail    

 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng-an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2017, ngày 10/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 732/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, Công an Thành phố, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác này.

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác Quốc phòng địa phương; tập trung quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, Chỉ thị của Thành ủy Vũng Tàu về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Đối với công tác Dân quân tự vệ: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, các Nghị định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân quân tự vệ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự các phường, xã, cơ quan, tổ chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100% cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường, xã đã qua đào tạo từ trung cấp trở lên. Thực hiện tốt việc đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ, đạt 1,24% so với tổng dân số, 10 đến 20% so với CBCNV. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với công tác dân quân tự vệ. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ động, dân quân thường trực, dân quân tự vệ trên biển cho phù hợp với quy định.  

Đối với công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng an ninh và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Thành ủy về công tác Giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Củng cố, kiện toàn Hội đồng, Giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động, kế hoạch công tác của Hội đồng sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch để phối hợp, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp. Nâng cao số lượng, chất lượng các chuyên mục, tin bài về quốc phòng an ninh trên các phương tiện thông tin để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh cho nhân dân biết và thực hiện.

Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực tốt công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2017. Giao Ban chỉ huy Quân sự Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2017 ở các đơn vị, phường xã; tổng hợp báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu đúng thời gian quy định, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – An ninh năm 2017 của thành phố Vũng Tàu./.

                                                                                                    

Tin: Lê Ngân, BBT