Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Đảng ủy doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
09:55 | 03/04/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 1/4, Đảng ủy doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho gần 100 đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc.

Báo cáo viên Trương Dực Đức – Bí thư Đảng ủy danh nghiệp ngoài nhà nước

Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết 04 – NQ/TW khóa XII ngày 30/10/2016 “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó tập trung vào các vấn đề cơ bản như: lý do ban hành nghị quyết; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mục tiêu, quan điểm thực hiện nghị quyết; những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện 3 nhóm lớn gồm 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến nhằm để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để qua đó có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng ủy doanh ngiệp ngoài nhà nước./.

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT