An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
04:41 | 16/04/2017 Print   E-mail    

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2017 giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1971/KH-UBND ngày 13/4/2017 về việc Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt sáng tạo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Tổ chức diễn tập đúng theo thành phần quy định. Quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương, không phô trương, hình thức.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu chủ trì, bảo đảm phương tiện cơ động cho ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập thành phố. Phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và các ban, ngành giúp ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các phường làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập và thực hành diễn tâp được tốt. Hướng dẫn phường 2 và phường 8 chuẩn bị tốt các văn kiện, nội dung phục vụ cho diễn tập.

Thực hành cứu hộ trong diễn tập phòng chống thiên tai 02 cấp Thành phố và phường, xã năm 2014, (ảnh: Trần Việt)

Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với Ban CHQS thành phố và các ban ngành của thành phố thống nhất nội dung diễn tập A2 cho phường 9. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Ban CHQS Thành phố và các ban ngành liên quan tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho phường Nguyễn An Ninh. Đảng ủy, UBND các phường 2, 8, 9 Nguyễn An Ninh thực hành diễn tập ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập của địa phương mình, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập, triển khai cho các ngành làm công tác chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan xác định các mốc thời gian triển khai, làm công tác chuẩn bị văn kiện, luyện tập để bước vào diễn tập chính thức. Dự kiến vào diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của phường Nguyễn An Ninh vào Tháng 6 năm 2017. Diễn tập phường 9, 2, 8 liên tục 03 ngày vào Tháng 7 năm 2017. UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các ngành có liên quan và Đảng ủy, UBND các phường diễn tập quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Tin: Lê Ngân, BBT