Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017
01:06 | 30/04/2017 Print   E-mail    

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và những năm tiếp theo, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 2294/UBND-NV ngày 25/4/2017 về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố  Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện Kết luận số 150-KL/TU ngày 19/12/2016 của BCH Đảng bộ thành phố Hội nghị lần thứ 8 về việc tiếp tục triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và 02 nhiệm vụ then chốt năm 2017; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách và xây dựng phương án giải quyết hồ sơ để tránh tình trạng có hồ sơ trễ hạn trong thời gian tới.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Người dân giao dịch các thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Vũng Tàu

Kể từ ngày 01/4/2017, cơ quan, đơn vị nào trả hồ sơ cho tổ chức, công dân trễ hạn so với thời gian quy định thì thủ trưởng và cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ phải có văn bản giải thích lý do trễ hạn và đến tận nhà xin lỗi người dân; Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo tính liên tục, thông suốt, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; Định kỳ hàng năm, căn cứ các quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã xây dựng Kế hoạch, lập danh sách công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác báo cáo về UBND thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng năm đúng nội dung và thời gian quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ cải cách hành chính, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; Tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số cải cách hành chính nhằm tiếp tục phát huy những lĩnh vực, tiêu chí đã đạt điểm tối đa và chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế.

UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Nội vụ chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đặc biệt trong việc giải quyết hồ sơ hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư. Sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, đầy đủ về các nội dung thanh tra, đề xuất xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ ảnh hưởng đến nỗ lực cải cách hành chính của thành phố; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường giữa các phường xã; Rà soát vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017 đối với những cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe theo Nghị Quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND Thành phố giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố triển khai, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố thực hiện việc đưa các thủ tục Hành chính còn đang thực hiện tại các phòng chuyên môn ra thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố./.

Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn