Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND Thành phố triển khai kế hoạch về ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
07:07 | 19/05/2017 Print   E-mail    

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 24/4/2017 của Thành ủy Vũng Tàu về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngày 16/5/2017 UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 2662/UBND-VP gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã về việc Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 24/4/2017 của Thành ủy Vũng Tàu. 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 24/4/2017 của Thành ủy Vũng Tàu và theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Để đẩy mạnh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa thì mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cần phải nêu gương thực hành đạo đức, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập theo tấm gương Bác Hồ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cần thực sự coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động là nhiệm vụ cấp bách hiện nay và lồng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 24/4/2017 của Thành ủy Vũng Tàu, tổng hợp tham mưu UBND thành phố Kế hoạch thực hiện và báo cáo Thường trực Thành ủy Vũng Tàu./.

Tin:  Lê Ngân, BTT