An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thành phố Vũng Tàu chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018
10:11 | 23/05/2017 Print   E-mail    

UBND Thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 2096/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 và Hội đồng nghĩa vụ Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 2237/KH-HĐNVQS  tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh tại địa phương hàng năm.

Thanh niên thành phố Vũng Tàu lên đường nhập ngũ trong lễ giao nhận quân năm 2017

Chỉ thị của UBND nêu rõ, trong nhiều năm qua thành phố Vũng Tàu luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cả về số lượng và chất lượng. Việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản thi hành; Công tác tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng hướng dẫn. Tuy nhiên hiện vẫn còn một số tồn tại như: một số đơn vị phường, xã chưa phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, chưa nắm chắc và quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từ Thành phố đến phường, xã có lúc chưa chặt chẽ, sự kiểm tra của lãnh đạo, thành viên HĐNVQS chưa thường xuyên; việc xác minh lý lịch NVQS còn sơ sài chưa đủ nội dung… Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014, UBND Thành phố đã đưa ra 10 nội dung và giao cho từng ngành, đơn vị với những nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác  tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Về Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018, chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn 445 công dân nhập ngũ cao hơn năm 2017. Với 10 bước thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2017 cho đến ngày 30/3/2018. Cùng với 09 cơ quan, đơn vị và các đơn vị phường, xã có trách nhiệm thực hiện từ công tác lập danh sách công dân trong độ tuổi, đến việc tuyển chọn khám sức khỏe và xét tuyển chọn công dân đủ điều kiện nhập ngũ với một quy trình chặt chẽ, phát huy dân chủ cơ sở, đảm báo đúng luật định. Ban chỉ huy quân sự Thành phố là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu cho HĐNVQS Thành phố kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ Hội đồng NVQS các phường, xã trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển quân. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố  tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình góp phần hoàn thành kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 tại thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT