Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Vũng Tàu về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Tư tưởng, Văn hóa giai đoạn 2017-2020.
03:35 | 12/08/2017 Print   E-mail    

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần tự giác, nhận diện đầy đủ và chính xác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Tư tưởng, Văn hóa, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 4482/UBND-VP ngày 9/8/2017 về việc thực hiện Kế hoạch 140-KH/TU ngày 24/5/2017 của Thành ủy Vũng Tàu về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Tư tưởng, Văn hóa giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh và thành phố; quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Đội trật tự đô thị và UBND các phường xã, các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc xây dựng trái phép, không phép, không tạo thành điểm nóng, không tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Giao Thanh tra thành phố và Công an thành phố rà soát phối hợp các phường xã, các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, đề xuất giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Thành lập các tổ đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đề ra những giải pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời các đối tượng phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết dân tộc.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp với Thành đoàn Vũng Tàu triển khai có hiệu quả chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kế hoạch 16-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ…Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, tăng cường đăng tải các bài viết đấu tranh chống các tin xấu, sai sự thật, định hướng dư luận, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế - xã hội bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; theo dõi và phản ánh kịp thời với Thành ủy, UBND thành phố về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề nổi cộm, bức xúc…

UBND 17 phường xã và các cơ quan, đơn vị thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Thực hiện Kế hoạch 140-KH/TU của Thành ủy Vũng Tàu về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực Tư tưởng, Văn hóa giai đoạn 2017-2020 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Lê Ngân, BBT