Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
02:33 | 06/09/2017 Print   E-mail    

Thời gian qua, công tác xây dựng bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vũng Tàu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đến nay, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Vũng Tàu có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng giải quyết công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Vũng Tàu trong giờ làm việc tại bộ phận “Một cửa”

Những năm qua, để thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đó là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phường, xã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Để chính quyền vững mạnh, thành phố Vũng Tàu đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng. Hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ rà soát nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị, các phường, xã, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng từng năm và từng giai đoạn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã kiện toàn bộ máy chính quyền, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, phù hợp với công việc theo phương châm trẻ hóa, chuẩn hóa. Quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, các kỹ năng theo từng chức danh, bồi dưỡng tin học, kỹ năng lập hồ sơ công việc, văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo….

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thành phố Vũng Tàu còn làm tốt công tác cải cách hành chính. Theo đó, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo kịp thời, thống nhất trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả của các văn bản được nâng cao, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định, trật tự xã hội trên địa bàn. Song song với đó, việc rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) cũng được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, UBND thành phố Vũng Tàu giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các phường xã phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát các TTHC thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý và thực hiện.

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì hằng năm, phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố Vũng Tàu công tác tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển của Thành phố. Tham mưu UBND thành phố tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo các Nghị định 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ; sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; thành lập một số đơn vị sự nghiệp đặc thù nhằm phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ. Thường xuyên rà soát, sắp xếp, điều chuyển chức năng nhiệm vụ, giải thể, hợp nhất một số tổ chức sự nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy các cấp tránh chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu cũng đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý. Siết chặt kỷ cương, lề lối làm việc, chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước gắn với chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chú trọng vào giải quyết thủ tục hành chính, xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của cải cách hành chính; tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật cũng được thành phố Vũng Tàu chú trọng quan tâm vì nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua hoạt động này nhằm phát hiện những tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cán bộ và công tác cán bộ. Qua đó, động viên khen thưởng những nhân tố tích cực, xử lý kịp thời những sai phạm, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, nhiều khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy rằng, thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Vũng Tàu từ thành phố đến cơ sở nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo, xác định là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đi đầu trong cải cách hành chính, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu giàu mạnh, văn minh./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn