Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Phát huy truyền thống vẻ vang 87 năm công tác dân vận của Đảng
07:57 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017) 

Phát huy truyền thống vẻ vang 87 năm công tác dân vận của Đảng

------------- 

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm làm “Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng” và cũng là “Ngày Dân vận của cả nước”. Trong suốt chặng đường 87 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định mọi thành tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta đều bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và một lòng đi theo Đảng làm cách mạng. Với tầm cao trí tuệ, vận dụng sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử, Đảng, Bác Hồ đã thường xuyên quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác dân vận, không ngừng bồi đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đây chính là cội nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam.

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh công tác dân vận

(Bác Hồ với công tác Dân vận – Hình tư liệu)

Những năm qua, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân và công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền thành phố Vũng Tàu luôn đặt nhiệm vụ công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, công tác dân vận đã đạt được những kết quả nổi bật, khá toàn diện, với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, thực sự “gần dân” để nắm rõ “dân tình” hiểu rõ “dân tâm”; triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết những yêu cầu bức thiết đã và đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân về đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội và môi trường sống, chế độ, chính sách…. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân.

Hằng năm, thông qua các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, phát huy tác dụng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giáo dục cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ máu thịt, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần làm chuyển biến và nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong toàn thành phố Vũng Tàu.

Phát huy truyền thống quý báu và thành tựu đạt được trong 87 năm qua, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn mới, đội ngũ những người làm công tác Dân vận ở thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trau dồi phẩm chất đạo đức, phong cách công tác, thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì hại đến dân phải hết sức tránh. Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu cần tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận, với những nhiệm vụ trọng tâm như: Nắm vững quan điểm, tư tưởng về công tác dân vận của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác dân vận; không ngừng củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xây dựng cơ sở, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp có chủ trương, biện pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề liên quan đến những bức xúc trong xã hội.

Tháng 10 năm nay, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017), Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực hiện đúng phương châm: trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Nếu được như vậy thì khó khăn, thách thức nào cũng vượt qua để giành mọi thắng lợi, như Bác Hồ khẳng định: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"./.

Bài:  Bằng Lăng, BBT