Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Doanh nhân thành phố Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
09:34 | 12/10/2017 Print   E-mail    

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017 

Doanh nhân thành phố Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

----------------------------------- 

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, tại thành phố Vũng Tàu, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên tạo sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời xây dựng, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động; huy động trí tuệ, nguồn lực của doanh nghiệp. Chính vì thế, những doanh nhân ở thành phố Vũng Tàu luôn phát huy vai trò của mình trong thời kỳ mới, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của thành phố. 

http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/image/image_gallery?uuid=d22b2af2-3188-48fd-a6b0-4c57f09829bc&groupId=21540&t=1452341278174

(Đại hội Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2019 – Nguồn ảnh: vungtau.baria-vungtau.gov.vn) 

Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu trước đây là Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu (trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được thành lập từ năm 2006 với mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, hợp tác, tập hợp Doanh nhân trẻ giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh và cùng thực hiện các hoạt động xã hội khác. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, tính đến năm 2017, Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu có 130 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2016-2019 Hội doanh nhân đã đề ra mục tiêu giúp đỡ hỗ trợ doanh nhân trẻ làm kinh tế giỏi; Phát huy mạnh các hoạt động cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển của thành phố Vũng Tàu nói riêng cũng như cùng cộng đồng doanh nhân Việt Nam vững vàng đi lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể thấy rằng, Doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Ðây là kết quả và là động lực của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Doanh nhân nước ta hiện nay đang thực sự trở thành một tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết dân tộc và là lực lượng chủ lực, xung kích trong công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ðể xây dựng một đội ngũ doanh nhân thực sự lớn mạnh, ngang tầm với yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một nhiệm vụ không nhỏ của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị. Những năm qua, Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu đã không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, hàng năm đạt doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động. Không những vậy, Hội còn làm tốt các hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo ông Trịnh Đình Cường – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2019 thì hiện nay toàn thành phố có gần 1000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 96%. Các doanh nghiệp này hoạt động trên mọi lĩnh vực: thương mại, du lịch, công nghiệp…, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Vũng Tàu và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Luật Doanh nghiệp đi vào cuộc sống đã mở đường cho hàng nghìn doanh nghiệp ra đời trong sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã trở thành trụ cột của nền kinh tế, là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ doanh nhân có mặt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống như sản xuất, dịch vụ, du lịch, các sản phẩm công nghiệp, mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế của đất nước và của thành phố Vũng Tàu.

Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân thành phố Vũng Tàu ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của thành phố. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình hoạt động xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện…, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại thành phố Vũng Tàu. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn đến những thành công, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay, với thành phố Vũng Tàu, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân thành phố Vũng Tàu phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước, cho thành phố./.                                                                                                

Bài: Lê Ngân, BBT