Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện Đề án trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BR-VT
03:29 | 13/11/2017 Print   E-mail    

UBND Thành phố vừa ban hành văn bản về việc Triển khai thực hiện Đề án trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020.

Đề án trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020 được ban hành kèm quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh BR-VT. Mục đích của việc thực hiện Đề án nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; thực hiện trọng tâm các chủ trương, chính sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân.

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh, theo đó việc trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ được bắt đầu từ ngày 1/10/2017 đến 31/12/2020, đối tượng áp dụng là tất cả công dân được UBND thành phố, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố đăng ký khai tử đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Việc trao trích lục khai tử được thực hiện tại gia đình công dân trong phạm vi Thành phố. Trường hợp đăng ký khai tử tại UBND Thành phố thì đại diện UBND Thành phố (phòng Tư pháp đại diện), tổ trưởng/tổ phó dân phố, Trưởng/Phó khu phố, Trưởng/Phó thôn ở phường xã thực hiện. Trường hợp đăng ký khai tử tại UBND phường, xã thì đại diện UBND phường, xã , tổ trưởng/tổ phó dân phố, Trưởng/Phó khu phố, Trưởng/Phó thôn ở phường xã thực hiện.

Việc trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp huyện, UBND cấp xã ký Trích lục khai tử. Trường hợp gia đình của người được khai tử có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Trình tự thực hiện việc trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân theo các bước như sau: Sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân để người đi đăng ký khai tử chuẩn bị; Người đi đăng ký khai tử nhận Trích lục khai tử tại gia đình và ký vào Sổ đăng ký khai tử.Trường hợp người đi đăng ký khai tử từ chối việc trao Trích lục khai tử tại gia đình thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND nơi đăng ký khai tử theo quy định.

Để triển khai đề án của tỉnh, UBND thành phố giao phòng Tư pháp, UBND phường, xã cử đại diện tham gia theo quy định; Phòng tư pháp là đầu mối tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, kịp thời hướng dẫn, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án. Phòng Tào chính – Kế hoạch đảm bảo kinh phí, chi hỗ trợ công tác phí từ nguồn ngân sách nhà nước. UBND các phường, xã triển khai thực hiện đề án trên địa bàn mình quản lý; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu…/. 

Tin: Phương Anh, BBT