Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
11:09 | 05/12/2017 Print   E-mail    

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo đó Quyết định đã sửa đổi  Điều 6: Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt kiểm đếm. Ngay sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt, kiểm đếm. 

Quyết định cũng đã sửa đổi Điều 7: Khảo sát, đo đạt để lập dự án đàu tư và thu hồi đất. Sau khi UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạt, kiểm đếm của dự án thì chủ dự án phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành khảo sát, đo đạt theo quy định của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT và Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm gửi thông báo thu đất trực tiếp đến từng người có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện đại chúng. Thông báo thu hồi đất được niêm yết tại UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt của dân cư có đất thu hồi. 

Sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 1 Điều 10: đại diện chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất thu hồi-Thành viên. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 10: tổ kiểm đếm có trách nhiệm vẽ sơ đồ nhà, tài sản khác gắn liền với đất (đo vẽ cụ thể phần giải tỏa, phần bị ảnh hưởng và phần còn lại), vật kiến trúc vào biên bản kiểm đếm.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 10: Biên bản kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là tài liệu xác lập số lượng, số loại, chất lượng tài sản gắn liền với diện tích đất thu hồi làm cơ sở để tính toán bồi thường, hỗ trợ. 

Ngoài ra trong Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh sửa đổi bổ sung điểm a khoản 1 Điều 11 giải quyết việc thu hồi đất mà phần diện tích còn lại không sử dụng được; khoản 1 Điều 13 về cung cấp thông tin địa chính; khoản 4, Điều 14 về chính sách hỗ trợ tạo nghề; khoản 1, Điều 18 về chi trả tiền bồi thường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2017./. 

Tin: Thắng Cảnh, BBT

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn