Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
02:05 | 05/12/2017 Print   E-mail    

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 44/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự, sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 7030/KH-UBND ngày 28/11/2017 về việc triển khai thi hành bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự  năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH 14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH13 và về hiệu lực thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên phạm vi địa bàn thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và cơ quan, tổ chức có liên quan cần phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, tổ chức tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH 14 cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của địa phương; tổ chức tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH 14 tại các phòng ban, đơn vị, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đảm bảo công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là các nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự…

Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn thành phố. Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật hình sự. UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 ở địa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật hình sự bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn./.

Tin: Lê Ngân, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn