An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Vũng Tàu triển khai phong trào thi đua “Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.
09:44 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch 124/KH-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát động phong trào thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 7484/KH-UBND ngày 18/12/2017 về việc Tổ chức phong trào thi đua “Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

(Hình minh họa – Nguồn ảnh: Internet)

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức phong trào thi đua trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn dưới 0,54% so với tổng số hộ dân. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo của thành phố cuối năm 2020 tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và UBND 17 phường, xã xem việc thực hiện phong trào thi đua “Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của giai đoạn 2016-2020. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ thành phố đến đến cơ sở, với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân….

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và UBND 17 phường, xã trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua tập trung vào các hoạt động, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau nhằm huy động các tập thể, cá nhân trong thành phố, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng động và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và UBND 17 phường, xã thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Gắn phong trào thi đua với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tại kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn thi đua, các đối tượng thi đua và các hình thức khen thưởng phong trào thi đua hàng năm. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã và các doanh nghiệp tham gia thi đua tại thành phố Vũng Tàu cần triển khai và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Chủ tịch UBND thành phô Vũng Tàu phát động. Phòng Văn hóa và thông tin, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục nhằm phát hiện biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào thi đua. Phòng Lao động Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai đôn đốc các cơ quan, đơn vị việc thực hiện kế hoạch này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT