Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
10:00 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Chính vì vậy, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư  trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã chỉ rõ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bám sát các nghị quyết của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã quyết liệt trong lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một cách toàn diện để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hằng năm.

Ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị giao chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018 (Nguồn ảnh: vungtau.baria-vungtau.gov.vn) 

Vừa qua, tại Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách năm 2018, ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu cũng đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trực thuộc thành phố cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Đồng thời ông cũng đã nhấn mạnh cần phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ở mỗi đơn vị, địa phương trong toàn thành phố cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ. Người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở cũng xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017 vừa qua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND 17 phường xã của thành phố cần có những hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Các cấp, ngành, đơn vị duy trì chế độ báo cáo, tham mưu sâu những vụ việc nổi cộm để lãnh đạo thành phố có hướng chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Trong công tác cải cách hành chính, thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, đôn đốc giải quyết, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và điều hành. Đặc biệt người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố cần phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu tại Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách năm 2018 thì để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND 17 phường xã của thành phố cần phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó phải hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhất là ngành Du lịch dịch vụ.  Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng  chống tham nhũng, lãng phí.

Năm 2018 - là năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Tỉnh và thành phố Vũng Tàu lần thứ VI. Chúng ta hy vọng rằng, với vai trò tiên phong gương mẫu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Chủ tịch 17 phường xã trên địa bàn thành phố sẽ chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do UBND thành phố Vũng Tàu đề ra./.

Bài:  Bằng Lăng, BBT