Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố Vũng Tàu.
10:27 | 10/02/2018 Print   E-mail    

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ngày càng trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các phường xã tại thành phố Vũng Tàu. Nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tạo được sự gắn kết một cách khéo léo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các em học sinh Trường THCS Châu Thành làm theo lời Bác Hồ dạy - chăm sóc, quét dọn công viên Trần Hưng Đạo, Phường 1 vì một thành phố Xanh-Sạch-Đẹp

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, nội dung Chỉ thị 05 được các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn thành phố triển khai sâu rộng. Theo đó, 100% Đảng bộ, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các nội dung học tập đến cán bộ, đảng viên và người dân. Các Đảng bộ, chi bộ đã thực hiện tốt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến"," tự chuyển hóa" trong nội bộ vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố Vũng Tàu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhất là thực hiện nghiêm việc xây dựng Kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ với hình thức phong phú, sinh động, phù hợp. Rà soát, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chuẩn trong đánh giá, bình xét, phân loại, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng.

Với những kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần tạo sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố Vũng Tàu hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh của thành phố. Năm 2017 vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Vũng Tàu đạt ở mức khá, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu phố được giữ vững; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt thành phố ngày càng khởi sắc.

Trao đổi với chúng tôi, Ông Dương Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa nhấn mạnh: “Ngoài tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong năm 2017 vừa qua, chúng tôi đã thực hiện tốt 02 nội dung nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tăng cường công tác quản lý Nhà nước và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc gây bức xúc cho người dân trên địa bàn phường thuộc thẩm quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ khu phố. Học tập và làm theo Bác, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và vận động để người dân cùng noi theo. Song song với đẩy mạnh làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phường Rạch Dừa cũng đã gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh là công việc hết sức cần thiết, vô cùng quan trọng. Năm 2018, thành phố Vũng Tàu sẽ học và làm theo gương Bác trong việc “Chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh và đổ rác đúng nơi quy định”. Bài học kinh nghiệm qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thành phố Vũng Tàu là: Các cấp uỷ Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị. Chủ động tìm những cách làm sáng tạo, phù hợp; lựa chọn những vấn đề cần tập trung chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong Đảng và xã hội. Theo đó, mỗi người cần phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, trở thành nguồn lực vô giá xây dựng văn hóa, con người Việt Nam./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn