Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện một số chính sách của Tỉnh khuyến khích xã hội hóa đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội
09:30 | 12/03/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 742/UBND-VP ngày 09/02/2018 về việc chỉ đạo thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh BR-VT về thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh BR-VT thực hiện một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh. Theo đó UBND Thành phố giao phòng Tài chính-Kế hoạch là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung chính sách của Tỉnh.

Trường Mầm non Hiển Vinh (Đường Huyền Trân Công chúa, Phường 8) với cơ sở vật chất khang trang được HĐND Tỉnh khảo sát năm 2017 đánh giá là đơn vị triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa tốt

Theo đó đối tượng được điều chỉnh trong chính sách này là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan  có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hoá, bao gồm: Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục-đào tạo, dạy nghề), hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hoá. Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hoá có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hoá theo quyết định của cơ quan nhà nước  có thẩm quyền…

Về giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa được hình thành trên cơ sở giá thuê tài sản trên đất và tiền thuê đất(nếu có) sau khi đã được ưu đãi (miễn, giảm tiền thuê đất) theo quy định, cụ thể: Về tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các quy định khác có liên quan sau khi đã trừ đi số tiền được ưu đãi (miễn, giảm) theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa (không bao gồm tiền thuê đất): Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định của UBND Tỉnh cũng đã giao cho các sở ngành, UBND huyện, thành phố trong chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện./. 

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn