Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
09:17 | 06/05/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 27/4/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến được yêu cầu là có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung của Đề án là tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm: Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn; các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế … Nghiêm cấm các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND 17 phường, xã tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan; lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; chú ý ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; lồng ghép, tích hợp các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn.

UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa – Thông tin, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và xây dựng Kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện đề án này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng, BBT