Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
07:41 | 16/05/2018 Print   E-mail    

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018)  

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

-------------------- 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – cái tên đã đi vào lịch sử, đi vào trong những tình cảm thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị và gần gũi, không có khoảng cách nào giữa một người dân bình thường với lãnh tụ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống, không thể thiếu được trong đời sống chính trị và tinh thần của đất nước. Cả cuộc đời của Người luôn “tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như ngọn đuốc dẫn dắt chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Hình Tư liệu) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước - giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi bao cuộc khởi nghĩa đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại. Phong trào cứu nước của nhân dân Việt Nam đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Ngay từ thuở thiếu thời, Người đã chọn cho mình con đường suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên thấy rõ được tầm quan trọng của bản Luận cương của V.I.Lênin, nhận thức được sớm nhất ý nghĩa quyết định của nó đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương và cách mạng thuộc địa nói chung. Trên con đường cách mạng ấy, Người đã chấp nhận mọi sự hy sinh, không quản gian nguy, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sáng suốt vạch ra con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu ấy, Người đã cùng với Đảng ta đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đi qua bao thăng trầm của lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng “Đạo đức và văn minh”; mỗi đảng viên luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Đảng viên đã và đang đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là biểu tượng lớn và linh hồn sống của các nước trên thế giới. Người đã đưa Việt Nam từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu. Người đã tạo ra những mối quan hệ anh em sâu sắc mà đến tận ngày nay và nhiều năm sau nữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước anh em mãi bền chặt như chân với tay. Thế giới nhắc đến Người như một sự ngưỡng mộ. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt đài tưởng niệm Hồ Chí Minh như: Cu Ba, Nga, Trung Quốc… Nhân dân thế giới nhắc đến Người với tất cả lòng kính trọng và ngưỡng mộ.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống riêng. Ở Người là sự thể hiện toàn vẹn đức sáng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trong cuộc sống hàng ngày, Người luôn coi khinh mọi sự xa hoa, không ưa chuộng nghi thức trang trọng. Trong đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Ở Người luôn toát lên một cốt cách giản dị, cao thượng, vĩ đại và sự khiêm tốn phi thường; không sùng bái cá nhân, mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người cho rằng: Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong. Chúng ta đã và đang ra sức nghiên cứu, học tập để vận dụng đầy đủ trong việc định ra đường lối, chính sách của Đảng, trong hoạt động của Nhà nước, trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự nghiệp vĩ đại và công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương chói lọi của Người mãi mãi là nguồn cổ vũ vô tận và luôn luôn dẫn dắt nhân dân ta đi đến chiến thắng.

Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa và sức mạnh tổng hợp của cả nước, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được những khó khăn, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi, tạo ra chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, chúng ta phải ra sức tăng cường và củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược với bất cứ quy mô, mức độ nào. Bác đã đi xa nhưng trong lòng mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân Việt Nam luôn thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng của Đảng, tự giác kiểm điểm mình “tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất”.

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018) là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào đang được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Người. Tấm gương Hồ Chí Minh là những điều bình dị ai cũng có thể học tập, làm theo và cũng là tầm cao của dân tộc phải phấn đấu suốt đời. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện một lần nữa đã minh chứng và khẳng định ngọn đuốc dẫn dắt ấy vẫn sáng mãi trong lòng dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta./.

Bài: Lê Ngân, BBT