Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn th
04:47 | 16/05/2018 Print   E-mail    

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự pháp triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động nắm bắt, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, vừa qua, Tổ Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày 11/5/2018 về việc triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch là thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh và của Thành ủy Vũng Tàu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong đó xác định phòng ngừa là chính, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; Các cơ quan Tư pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo giải quyết các loại án kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền này cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Minh bạch tài sản thu nhập; Cải cách hành chính; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các giải pháp phòng, ngừa vi phạm; Công tác điều tra, truy tố, xét xử; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án.

Tổ Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện. Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thành phố Vũng Tàu (qua Văn phòng Thành ủy)./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn